KUOPION TAIJIQUAN RY

TOIMINTASÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kuopion Taijiquan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki Itä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 10. päivä 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää kiinalaisten lajien (mm. taiji ja qigong) harrastamista sekä tarjota muita kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita toiminta-alueellaan. Seuran tavoitteena on harrastajien kehon ja mielen hyvinvoinnin edistäminen ja lajien tunnettavuuden lisääminen.

Tarkoitusten toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1.    Tarjoamalla jäsenilleen

 • viikkoharjoituksia, leirejä ja muita vastaavia tapahtumia
 • kuntoliikuntaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valmennus- ja koulutustoimintaa
 • kilpailutoimintaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan edistää harrastajien hyvinvointia

2.    Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä
 • Välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, asusteita yms. lajiin liittyvää materiaalia
 • Järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 • Edistämällä kansanterveystyötä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan

Seura on Suomen Wushu-liitto ry:n jäsen. Seura noudattaa lajiliiton jäsenenä liiton sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi seura voi kuulua myös muihin alueellisiin ja kansallisiin järjestöihin.

Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Wushu-liiton määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Erot katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen voi olla velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun  oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 18 kuukauden ajaksi.

Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena kymmenen vuoden jäsenmaksut
 • ja on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

 • seurakirjeessä tai
 • seuran nettisivuilla tai
 • harjoitusten yhteydessä

10§

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta.
 10. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.

11§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12§

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§

Kokouksessa ratkaistaan asiasta yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin mainita. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisen liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran hallinto

14§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta vastaa sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Johtokunnan jäsenistä on kaksi tai kolme erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Varajäsen valitaan joka toinen vuosi. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta rahastonhoitajan, joka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valittava tarvittavat henkilöt ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata Suomen Wushu-liitto ry:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

15§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa tai ne henkilöt, jotka johtokunta on siihen oikeuttanut, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Muita määräyksiä

17§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus.

19§

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava sitä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.